BIOnotki – myślenie wizualne na lekcjach biologii

Nazwa innowacji: BIOnotki – myślenie wizualne na lekcjach biologii

Rodzaj innowacji: metodyczna

Termin wdrażania w szkole: wrzesień 2023 – maj 2024

Adresaci innowacji: uczniowie klas 5-8

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: biologia i  kółko biologiczne

Krótki opis innowacji:

Głównym celem innowacji jest propagowanie idei skechnotingu w edukacji. Jest to forma wspomagania zapamiętywania poprzez przenoszenie pozyskiwanych informacji do postaci wizualnej w formie różnych ręcznie wykonywanych szkiców i rysunków w połączeniu z ręcznym zapisem treści.

Sketchnotki (rysnotki, grafnotki) pozwalają nie tylko na łatwiejsze przyswojenie prezentowanych zagadnień. Zwiększają również koncentrację uczniów oraz ich zainteresowanie tematem.

Idea sketchnotingu będzie wprowadzana stopniowo i systematycznie w trakcie zajęć lekcyjnych z biologii. Na pierwszej lekcji uczniowie zostaną zapoznani z metodą tworzenie wizualnych notatek. Na kolejnych zajęciach będą popracować w oparciu o skechnotki udostępniane przez nauczyciela (ich zadaniem będzie uzupełnianie treścią oraz praca graficzna z kolorami). W miarę indywidualnych możliwości uczniowie będą wdrażani w przygotowywanie samodzielnych rysnotek.

Dodatkowo uczniowie szczególnie zainteresowani tematem będą mogli poszerzać i doskonalić swój warsztat pracy na zajęciach kółka biologicznego lub indywidualnych konsultacjach z nauczycielem.

Na czym polega nowatorstwo: Sketchnotki zastąpią tradycyjnie prowadzone zeszyty. Będą gromadzone przez uczniów w teczkach, skoroszytach lub segregatorach.

Przewidywane efekty:

– zapoznanie uczniów z ideą sketchnotingu

– wprowadzenie uczniów w podstawy tworzenia notatek wizualnych

– organizowanie zajęć w sposób sprzyjający nauczaniu i uczeniu się

– motywowanie uczniów do bycia kreatywnym, samodzielnym i innowacyjnym w organizowaniu procesu uczenia się

– zwiększenie koncentracji i zaangażowania uczniów na lekcjach

– ułatwienie zrozumienia i zapamiętywania omawianych zagadnień

– przygotowanie uczniów do samodzielnego sporządzania notatek wizualnych

– rozwijanie w uczniach kreatywności i samodzielności

– uatrakcyjnienie procesu kształcenia oraz udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w oparciu o nowoczesne metody nauczania

Finansowanie Innowacji: nie wymaga finansowania

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

BIOnotki – myślenie wizualne na lekcjach biologii