Lekcje w zgodzie z naturą

Wprowadzający innowację: Anna Pilch

Nazwa innowacji: Lekcje w zgodzie z naturą
Termin wdrożenia: Wrzesień 2023 – czerwiec 2024
Adresaci innowacji: uczniowie klas 1-3
Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: wybrane zajęcia edukacyjne w ramach edukacji wczesnoszkolnej, co najmniej jedne zajęcia w miesiącu

Innowacja „Lekcje w zgodzie z naturą” jest moją odpowiedzią na zaspakajanie potrzeb rozwojowych uczniów, między innymi potrzebę aktywności i potrzeby poznawcze, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego. Obserwuję również, że dzieci borykają się z problemami emocjonalnymi, często są pobudzone i mają problemy z koncentracją, lekcje w terenie, w otoczeniu natury będą wychodzić naprzeciw potrzebom emocjonalnym uczniów. Uczniowie będą mieli możliwość pracować w terenie, wyjść ze szkolnych ławek, pracować wielozmysłowo, w sposób aktywny, co sprzyja pracy mózgu. W ramach innowacji będą odbywać się również spotkania z ekspertami, podczas których uczniowie będą mogli zadawać pytania i poszerzać wiedzę z zakresu przyrody i kultury najbliższej okolicy.

Przewidywane efekty:

-wspieranie wielokierunkowej aktywności ucznia,

-rozwijanie zdolności poznawczych uczniów,

-kształtowanie postaw proekologicznych i budzenie szacunku do przyrody,

-rozbudzenie i rozwijanie pasji badawczej,

-wyrabianie umiejętności pracy w grupie,

-poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zgodnie z indywidualnymi możliwościami,

-zwiększenia atrakcyjności zajęć,

-popularyzacja wiedzy na temat najbliższej okolicy,

-rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,

-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i podniesienie jakości jej pracy,

-uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych,

-wzrost zainteresowania wiedzą przyrodniczą i kulturową najbliższej okolicy,

-zachęcanie do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego – sprzyjających  zdrowiu fizycznemu i psychicznemu,

-współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz środowiska lokalnego.

Finansowanie innowacji: nie wymaga finansowania.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Lekcje w zgodzie z naturą