Gmina Wisła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny. Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2022r. – 31.03.2023r. Koszt projektu to 96 012,50 a kwota dofinansowania to 86 411,25zł.

Celem projektu jest wsparcie uczniów będących obywatelami Ukrainy uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod Gminę Wisła poprzez zakup sprzętu ICT (laptopy, monitory multimedialne) do wykorzystania na zajęciach z dodatkowej nauki języka polskiego dla tych uczniów oraz innych zajęciach, w których udział biorą uczniowie z Ukrainy (np. świetlicowe).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.