Cudze chwalimy, swego nie znamy – Poznaj Polskę

Nazwa innowacji: Cudze chwalimy, swego nie znamy – Poznaj Polskę

Imię i nazwisko autora innowacji: Edyta Oleksy-Legierska
Rodzaj innowacji: Mieszana
Termin wdrażania: Rok szkolny 2023/2024
Adresaci innowacji: klasy 1 – 8
Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: Tematy związane z innowacją można zrealizować w ramach lekcji wychowawczych, kreatywnych, geografii, przyrody, edukacji regionalnej, zajęć profilaktycznych. Wychowawca decyduje na jakich zajęciach dzieci zrealizują zadanie.
Krótki opis innowacji: Raz na miesiąc, jedna klasa przygotowuje projekt – informacje na temat wybranego przez siebie regionu Polski, miejscowości, miasta. Wszystkie informacje, ciekawostki, fakty i mity zostaną zaprezentowane na gazetce oraz na apelu szkolnym. Forma przygotowania – wg pomysłu klasy. Wszystkie informacje powinny zostać przeanalizowane przez wychowawcę lub innego nauczyciela. Program innowacji stwarza warunki do realizacji tematyki w sposób praktyczny, aktywizując ucznia do czynnego działania. Kładzie nacisk na pracę zespołową. Ukierunkowany jest na atrakcyjny sposób przyswajania wiedzy. Uczniowie poszerzą swoje umiejętności w zakresie prezentacji pracy przed szerszym gronem.Głównym celem innowacji jest zaciekawienie uczniów pięknem naszego kraju, zachęcanie do jego poznania, uatrakcyjnienie form i metod pracy z uczniami, a także motywacja uczniów do samodzielnej pracy.

Nowatorstwo: Ciekawa i atrakcyjna metoda i forma nauczania i uczenia się, wpływająca na poprawę jakości pracy szkoły.
Efekty:

– uwrażliwianie na piękno naszego kraju,

– pogłębienie wiedzy z zakresu geografii Polski,

– popularyzacja wiedzy przyrodniczej,

– poznanie walorów turystycznych naszego kraju,

– integracja zespołu klasowego,

– umiejętność prezentowania efektów pracy zespołowej,

– rozwijanie umiejętności prezentacji efektów swojej pracy w szerszym gronie,

– wzmacnianie poczucia własnej wartości,

– praca metodą „projektu”

Finansowanie: Nie wymaga nakładu finansowego

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Cudze chwalimy, swego nie znamy – Poznaj Polskę