Informacje podstawowe o projekcie

Projekt: Lepszy start

Od 1.06.2021 r. do 30.06.2022 r. realizować będziemy w naszej szkole projekt Lepszy start w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w czterech szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisła, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół. W projekcie uczestniczyć ma 296 uczniów i 98 nauczycieli z Wisły.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową/ kół zainteresowań i zajęć specjalistycznych dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języków obcych oraz informatyki;
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli;
  • wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz wspomagania rozwoju uczniów.


Dofinansowanie projektu z UE wynosi 876 509,37 PLN. 

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Informacje podstawowe o projekcie