Efektywne i kreatywne sposoby uczenia się matematyki

Nazwa innowacji: Efektywne i kreatywne sposoby uczenia się matematyki.

Rodzaj innowacji: metodyczna,

Termin wdrażania w szkole: od 1.09.2018r.

Adresaci innowacji: uczniowie klas 4-8

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: matematyka

Krótki opis innowacji:

Innowacja polega na wprowadzaniu na zajęciach i w domu różnych wcześniej nieznanych uczniom metod uczenia się matematyki, jednocześnie rozwijając kreatywność. W głównej mierze innowacja opiera się na wprowadzeniu oceniania kształtującego, w którym uczeń wie co umie a czego jeszcze nie i szuka kreatywnych rozwiązań. Działania podjęte w ramach innowacji to:

  • Przygotowane przez nauczyciela karteczek NaCoBeZU, z informacjami o pojęciach i umiejętnościach sprawdzanych na pracach pisemnej na koniec działu. Karteczki służą również do intuicyjnego ocenienia się przez uczniów w jakim stopniu opanowali dane wiadomości. Po sprawdzianie uczniowie porównują swoje intuicyjne oceny z tym, co wyszło ze sprawdzianu, automatycznie analizując poziom opanowania podanych umiejętności.
  • Prowadzenie dodatkowych zajęć dla klasy ósmej, na których powtarzany jest materiał do egzaminu ósmoklasisty, a nauczyciel prezentuje metody jak efektywnie się uczyć. Uczniowie testują sposoby na naukę, które przynoszą lepsze efekty niż te powszechnie znane.
  • Wprowadzenie na lekcjach różnych metod efektywnego uczenia się, innych i czasem nieintuicyjnych, ale przynoszących pozytywne rezultaty (inspiracją jest książką R. Kotarskiego „Włam się do mózgu”).
  • Odbywające się co dwa tygodnie “kartkówki zeszytowe” z działań na wszystkich poznanych liczbach oraz “mini kartkówki” na plusy i minusy, które mają na celu rozwijanie umiejętności zdobytych na lekcjach, wykorzystując jedną z metod efektywnego uczenia się.
  • Wprowadzenie “próbnych sprawdzianów” zamiast standardowego “powtórzenia do sprawdzianu” w klasach starszych. Uczniowie piszą przygotowany przez nauczyciela próbny sprawdzian z przerobionego wcześniej materiału. Uczniowie samodzielnie go sprawdzają, a następnie analizują pod kątem opanowanych umiejętności z karteczkami NaCoBeZU i jeszcze raz z pomocą nauczyciela lub samodzielnie prawidłowo rozwiązują źle wykonane zadania.
  • Wykorzystywanie gier i zabaw logicznych oraz dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych.
  • Tworzenie zeszytu przedmiotowego z wykorzystaniem technik myślenia wizualnego, korzystnych w uczeniu się i jednocześnie rozwijających kreatywność uczniów.
  • Rezygnacja z obowiązkowych zadań domowych w starszych klasach, uczniowie rozwiązują zaproponowane przez nauczyciela zadania, jeśli czują, że niedostatecznie opanowali materiał. Ta metoda uczy uczniów odpowiedzialności za własną wiedzę i uczy rozeznawania w tym, co potrafią, a czego jeszcze nie.
  • Zasady oceniania na matematyce- jawne dla ucznia od pierwszej lekcji, szczegółowe informacje dostępne na gazetce klasowej, uczniowie skrót zasad wkleją do zeszytu.
  • Prowadzenie zajęć typu „uczniowie uczą się od siebie nawzajem”, gdzie nauczyciel jest co najwyżej koordynatorem pracy uczniów.

Na czym polega nowatorstwo: Nowatorstwo polega na przekazywaniu i uczeniu uczniów nie tylko wiadomości z matematyki, ale też metod uczenia się w sposób świadomy, wykorzystując do tego wszystkie możliwe okazje i wiążąc je z ich kreatywnością. Nowatorstwem jest również praktyczne przeniesienie odpowiedzialności za zdobyte umiejętności na ucznia w sposób zrozumiały i akceptowalny przez uczniów.

Przewidywane efekty: Uczeń wie i rozumie, że to on odpowiada za to co i ile umie, potrafi cieszyć się z nawet drobnych sukcesów, wie nad czym jeszcze pracować i w jaki sposób. Zna różne metody uczenia się i stosuje dla niego najefektywniejszą, rozwija kreatywność.

Finansowanie Innowacji: nie

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Efektywne i kreatywne sposoby uczenia się matematyki