Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2015. Data ostatniej istotnej aktualizacji: listopada 2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wymagania, które nie zostały spełnione:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-10. Deklarację poddano przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest: Marek Michalik – koordynator dostępności, e-mail: marek.michalik@sp2wisla.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 855 3763. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle znajduje na ul. Biała Wisełka 6, 43-460 Wisła.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle usytuowany jest 300 m od przystanku autobusowego. Bezpośrednio przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dojście do szkoły jest wybrukowane. Szkoła ma szerokie na 140 cm dwuskrzydłowe drzwi wejściowe bez progu. Bezpośrednio z przedsionka jest zapewniony dostęp do szatni, sekretariatu i dalszej części pomieszczeń usytuowanych na parterze, do których można dostać się przez szerokie dwuskrzydłowe drzwi bez progu. Na dalsze dwa piętra prowadzą szerokie schody nieprzystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak w budynku wind oraz informacji wizualnych i głosowych na temat rozkładu pomieszczeń. Brak w budynku toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła jest wyposażona w informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej, ale brak oznaczenia dróg w formie dotykowej i głosowej. Szkoła posiada procedury ewakuacyjne, pracownicy są przeszkoleni. Ze względu na usytuowanie sekretariatu na parterze, bezpośrednio przy wejściu, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą załatwić większość spraw. Wyznaczono osobę, która może pomóc osobie niepełnosprawnej w poruszaniu się po terenie placówki. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma też możliwości porozumiewania się w języku migowym.