Ocena gwarantowana z matematyki

Nazwa innowacji: Ocena gwarantowana z matematyki

Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiego: Sylwia Śliwka
Rodzaj innowacji: Organizacyjno-metodyczna
Termin wdrażania: Rok szkolny 2023/2024
Adresaci innowacji: Uczniowie klas IV – VII
Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: lekcje matematyki
Krótki opis innowacji: Obserwowany spadek motywacji do pracy i stres wywołany otrzymaniem/propozycją otrzymania oceny niedostatecznej na koniec półrocza lub koniec roku, pomimo, że uczeń na lekcjach podejmował wysiłek i aktywnie pracował przez cały czas uzasadnia wprowadzenie tego rodzaju motywacji. Jej głównym celem jest podniesienie motywacji do nauki i pracy na lekcjach oraz złagodzenie stresu i napięć związanych ze zdobywaniem słabych ocen.

Nowatorstwo: Na lekcjach matematyki zostaje wprowadzona poniższa zasada:

„Każdy uczeń, który na lekcjach matematyki będzie wykazywał się zaangażowaniem w pracę (czyli np. będzie uczciwie rozwiązywał zadania, solidnie wykonywał polecenia nauczyciela, zgłaszał swoje wątpliwości, jeśli czegoś nie rozumie, będzie aktywny na miarę swoich możliwości, itp.) oraz będzie przygotowywał się do lekcji (nie zdobędzie żadnej uwagi w dzienniku za brak przygotowania się do lekcji) wtedy ocena dopuszczająca będzie oceną gwarantowaną, bez względu na wyniki sprawdzianów, kartkówek i innych form sprawdzania wiedzy.”

Efekty:

Uczniowie chętniej pracują na lekcjach.

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności nie dla ocen ale dla własnego rozwoju. Rozwija się ich motywacja wewnętrzna do pracy.

Uczniowie odczuwają mniejszy stres podczas weryfikacji wiedzy, ponieważ słabe oceny nie są jednoznaczna z zagrożeniem oceną niedostateczną na koniec roku/półrocza. Stres nie wpływa niekorzystnie na stan wiedzy ucznia, zwłaszcza tego o większej wrażliwości.

Uczniowie podnoszą swoje umiejętności i zdobywają wyższe wyniki niż wcześniej.

Finansowanie: Nie wymaga dodatkowego finansowania

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Ocena gwarantowana z matematyki